วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัดส่วนและโครงสร้างมาตรฐาน แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ ภาษาอังกฤษ-ไทย ของ CRU-Font Family

    สัดส่วนและโครงสร้างมาตรฐาน แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ ภาษาอังกฤษ-ไทย ของ CRU-Font Family ชื่อแบบตัวพิมพ์(Font) ซีอาร์ยู-ลานจันทร์ CRU-LanChand โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร
    ก่อนการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ หรือมีวัตถุประสงค์ปลายทางคือสร้างเป็นไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์(Program Computer Font) ที่สามารถนำไปจดลิขสิทธิ์ผลงานประเภทวรรณกรรมได้นั้น ขั้นตอนก่อนเริ่มทำงาน นักออกแบบเองควรต้องมีการศึกษาและการนำเสนอ-สื่อแสดงกระบวนวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีของตนเองเอาไว้รองรับ อันเป็นการประกาศสิทธิ์ แสดงหลักฐานเอาไว้เพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเอาไว้ ดังเช่นในที่นี้เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย ศึกษา ทดสอบ สอบถามตามกระบวนการทำงานวิจัยแบบสร้่างสรรค์ จนได้ผลงานออกมาจาก และเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2552 และเผยแพร่อ้างอิงไว้ที่นี้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่และลูกศิษย์ลูกหาได้ใช้เป็นแนวทาง ก่อนที่จะออกแบบ ร่างแบบ ว่าควรต้องศึกษาเริ่มต้นไปพร้อมกันการศึกษาเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เพื่อการเขียนแบบตั้งต้นอย่างไร โครงสร้างสัดส่วนทั้ง 5 แบบที่นำเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง โดยการศึกษา อ้างอิงจากโครงสร้างมาตรฐานตัวอักษรไทยและตัวพิมพ์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2540 แบบตัวอักษรลาติน แบบ Serif มากำหนดขึ้นเป็นโครงสร้างและสัดส่วนของตัวพิมพ์ชุด CRU-LanChand ดังมีรูปแบบ ขนาด สัดส่วน ตามตารางกริดที่แสดงนี้


วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่1 ปฐมนิเทศวิชาและข้อตกลงในการเรียน

สัปดาห์ แรกของการเรียนการสอน เป็นการแนะนำรายวิชา การชี้แจงข้อตกลงในการเรียนการสอน และการเตรียมตัวเพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน การติดต่ออาจารย์ให้ใช้ prachid2009@gmail.com และให้ทุกคนติดตาม(Follow) Google+และใช้อีเมลนี้เหมือนกันทุกคนเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการเรียน รู้ และการฝึกทักษะทางไอซีที การรายงานข่าวสารหน้าชั้นและมีการสอบก่อนเรียน โดยให้สมัครเรียนและสอบที่เว็บไซต์ http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos 
เงื่อนไขและข้อตกลงก่อนการเรียน
1.ใช้ gmail โดยลงทะเบียนด้วยชื่อจริง เพื่อเป็นระบบสื่อสารเดียวกัน เพื่อการประเมินผลกิจกรรมร่วมฝึกอื่นๆให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดส่วน ตัว(Account Setting) โดยตั้งค่าใช้โหมดภาษาอังกฤษ
2.ติดต่อผู้สอนด้วยอีเมล prachid2009@gmail.com
3.ให้เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์บริการของกูเกิ้ลคือ
 - ติดตาม(Follow) เว็บบล็อกของวิชานี้ ติดตามอีเมลอ prachid2009@gmail.com และ add friend ใน Google plus
 - Google Profile ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยเป็นจริง
 - GoogleDocs ฝึกใช้งาน Documents และการ Share
 - สร้าง Blog ของ Blogger โดยใช้ชื่อจริงนำหน้าแล้วตามด้วย-รหัสวิชา เช่น prachid-arti2305 เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ในวิชานี้เป็นส่วนบุคคล
 - ติดตามบล็อกบันทึกการสอนของอาจารย์ที่ http://typefacesdesign.blogspot.com
4.ให้สมัครเป็นสมาชิกและสมัครเรียนในระบบอีเลิร์นนิ่งที่ http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos  สมัครเป็นสมาชิกก่อน(ครั้งแรก)ใช้ภาษาอังกฤษ ใส่ข้อมูลและรูปถ่ายให้เรียบร้อย
- สมัครเรียนเฉพาะในวิชาที่เปิดสอน-สมัครเรียน
- เมื่อเข้าวิชาแล้วให้เลือกสมัครเข้ากลุ่มเรียนของตนเอง(ตามกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน)
5.สมัครสมาชิกกลุ่มแสดงงานออกแบบตัวอักษรที่ http://issuu.com/groups/typography
6.นำ บัตรเข้าชั้นเรียน ติดรูปถ่าย-สมุดจดที่แจกให้ วางโต๊ะผู้สอนก่อนเข้าชั้น มาสาย 2 ครั้ง (เกิน 30 นาที ถือว่ามาสาย) นับเป็นขาด 1 ครั้ง
7. เวลาเรียนตลอดภาคเรียนต้องไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์รับการประเมินผลปลายภาคเรียน สิทธิ์ขาดเรียนเพียง แค่ 3 ครั้ง (ไม่แจ้ง/ไม่มีใบลา/ไม่ติดต่อผู้สอน)
8.กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าแปล สรุปข่าวสารความรู้ด้านการออกแบบตัวอักษร: Weekly Report เรียงตามลำดับรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียน ช่วง 30 นาที แรกของคาบเรียน ผู้ที่รายงานต้องส่งแชร์เอกสารที่ถูกแบบฟอร์มและนำเสนอด้วย Google Presentation  + แชร์ให้เพื่อนๆ และให้อาจารย์ตรวจสอบก่อนรายงานทุกครั้งอย่างน้อย 1 วัน  โดยแจ้งไว้ในแบบฟอร์มการประเมินผลที่อาจารย์แชร์ให้ดำเนินการเอง
9.สมัครเป็นสมาชิก-รับข้อมูลข่าวสารและศึกษาเนื้อหาวิดิโอการสอนของอาจารย์ได้ที่ URL Prachid's Youtube.com http://www.youtube.com/prachid0071 และปรับแก้ไขข้อมูลช่องของตนเองให้เรียบร้อย
ภาระงานที่มอบหมายนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์ นับแต่ปฐมนิเทศวิชา

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

Typography หมายความว่าอย่างไรกันแน่?


 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 30/9/2554
    ความเข้าใจในคำศัพท์เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางการพิมพ์นั้น มีผู้รู้กล่าวไว้มากมาย ดังที่จำนำมาอ้างอิง-แปลสรุปความหมายไว้ให้เข้าใจ เป็นความรู้พื้นฐานไว้ร่วมกันในที่นี้คือ.
    ความหมายภาษาไทยของคำว่า Typography  นั้นยังไม่มีการบัญญัติศัพท์คำไทย โดยราชบัณฑิตยสถาน  ไว้โดยตรง (2554) ส่วนใหญ่มักแปลและใช้คำว่า การพิมพ์ ดังเช่นเป็นคำแปลไว้ในพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย-อังกฤษ Lexitron ของ Nectec เป็นต้น
    Kyrnin,Jenifer,2011 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ Typograpy เอาไว้ว่า หมายถึงการออกแบบและการใช้งานตัวอักษรเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีจุดเิ่ริ่มต้นมานับแต่ที่กูเตนเบิร์กได้เริ่มใช้ในงานการพิมพ์ในระบบเลตเตอร์เพรสมาก่อน แต่งานไทโพกราฟี่นั้น มีรากฐานการพัฒนามาจากงานเขียนตัวอักษรแบบคัดลายมือเป็นรูปอักขระ ดังนั้นขอบข่ายของงานและความหมายจึงมีความครอบคลุมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่าง นับแต่การเขียนรูปอักขระด้วยมือหรือการออกแบบตัวอักษร ไปจนถึงงานการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตัลในหน้าเว็บไซต์อีกด้วย อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงภาระงานของนักออกแบบที่เป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์ตัวอักษร การจัดตัวอักษรทุกรูปแบบทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในงา่นที่ออกแบบด้วยนั่นเอง
Typography จึงเป็นการจัดวางแบบตัวพิมพ์(Typefaces)ให้เหมาะสมกับพื้นที่และองค์ประกอบทางการพิมพ์ที่ใช้ในงานออกแบบทั้งหมดนั่นเอง(Kyrnin,Jenifer,2011)
    Typography is the design and use of typefaces as a means of communication. It is considered to have begun with Gutenberg and the development of moveable type. But typography has its roots in handwritten letterforms. Typography encompasses everything from calligraphy through digital type and type on Web pages. It also includes type designers who create new letterforms as well as designers and calligraphers who use the letters as part of their designs.Typography uses typefaces and the whitespace around and through them to create a whole design.(Kyrnin,Jenifer,2011)
     จากประเด็นความหมายที่กล่าวยกอ้างและแปลสรุปมาข้างต้นนี้ ผู้เขียนจึงใคร่สรุปเป็นประเด็นตั้งต้นเพื่อเป็นแนวทางเสนอไว้ เป็นศัพท์คำไทยและการนิยามความหมายไว้ดังนี้คือ
     Typography ก็คือ ศาสตร์แห่งการออกแบบและการจัดตัวอักษรเพื่อการสื่อสาร อันหมายถึงการออกแบบตัวอักษร(Typefaces)และการจัดวางชุดแบบตัวพิมพ์(Fonts)ให้เหมาะสมสวยงามกับพื้นที่ว่างและองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในงานออกแบบสื่อสารตามระับบการพิมพ์และการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ทุกชนิด

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

การออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ Font & Typeface Design

การออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ ( Font & Typeface Design)
โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

ตัวอักษร ตัวหนังสือหรือตัวพิมพ์ คือ เครื่องหมายที่ใช้แสดงความรู้สึกนึกคิดและความรู้ของมนุษย์ ช่วยเผยแพร่ความรู้สึกนึกคิดและความรู้ไปยังผู้อื่นได้ไกลๆ และยังรักษาความคิดและความรู้ให้อยู่ได้นานถึงคนรุ่นหลัง ตัวอักษรเป็นสื่อความหมายความเข้าใจอย่างหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อซึ่งกันและกัน มนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์เมื่อมีภาษาพูดของตนเองแล้ว ก็มักจะคิดค้นตัวอักษรไว้ใช้เขียนเพื่อเผยแพร่ในกลุ่มชน ตัวอักษรในยุคก่อนๆมีวิวัฒนาการมาจากภาพ เช่น อักษรไฮเออโรกลิฟิคของชาวอียิปต์โบราณและอักษรโฟนิเชียนซึ่งถือว่าเป็นต้นตอของการกำเนิดเป็นตัวอักษรในภาษาต่างๆ ของทุกชาติ ในเวลาต่อมา ตัวอักษรหรือตัวพิมพ์จึงจัดว่าเป็นส่วนประกอบมูลฐานสำคัญอันดับแรกของการออกแบบการจัดวาง (Layout Design) ซึ่งนักออกแบบจำเป็นต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษร เช่น ขนาด (Type Size) รูปร่างลักษณะ(Character) ส่วนประกอบ ตลอดจนกรรมวิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดและการผลิตตัวอักษร เพื่อเกิดความเข้าใจและการนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม การออกแบบกราฟิกโดย ทั่วๆไป มีการนำตัวอักษรมาใช้เพื่อการออกแบบเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

 1. ใช้ตัวอักษรเป็นส่วนดึงดูดสายตา มีลักษณะตัวอักษรแบบ Displayface เพื่อการ ตกแต่งหรือการเน้นข้อความข่าวสาร ให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ดู ผู้อ่าน ด้วยการใช้ขนาด รูปร่างและรูปแบบตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่มีความเด่นเป็นพิเศษ เช่น การพาดหัวเรื่อง(Heading) คำประกาศ คำเตือน เป็นต้น
2. ใช้ตัวอักษรเป็นส่วนบรรยายหรืออธิบายเนื้อหา คือการใช้ตัวอักษรเป็น Bookface หรือเป็นตัวพิมพ์เนื้อหา ที่มีขนาดเล็กในลักษณะของการเรียงพิมพ์ข้อความ(Typesetting) เพื่อการบรรยายอธิบายส่วน ประกอบปลีกย่อยของข่าวสารและเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารเผยแพร่ 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...