วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

Artd2304 Final Individual Font Design Project 2/2557

Artd2304 Final Individual Font Design Project 2/2557 : การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบพัฒนาชุดตัวอักษรและตัวพิมพ์ ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ประจำวิชา ปลายภาคเรียนที่2/2557 : วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 22/4/2558


วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชา artd2304 ภาคเรียนที่2/2557

อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่2/2557 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงคลิกตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษร โดยการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ http://issuu.com/......... สามารถเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารสรุปโดยตรงตามลิงค์.......

ปล.อย่าลืมทำแบบสำรวจหลังการเรียนรู้ด้วยนะครับ

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ภาระกิจงานออกแบบตัวพิมพ์ ผลงานที่ได้นำไปใช้จริงในวันสำคัญ 2 เมษายน 2558

ภาระกิจงานออกแบบตัวพิมพ์ ผลงานที่ได้นำไปใช้จริงในวันสำคัญ 2 เมษายน 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สื่อ ปชส.กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย ด้วยตัวฟ้อนต์ใหม่ชื่อ PrachidSans โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ออกแบบนำเสนอสื่อให้โดย อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Gift on the moon 2014 : Freshmart ArtD บรรยากาศงานวันตลาดนัดคนมีศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2557

Gift on the moon 2014 : Freshmart ArtD บรรยากาศงานวันตลาดนัดคนมีศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2557 จัดพร้อมงานวันมนุษย์วิชาการ เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2558 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

การบ้านครั้งที่ 1.วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์

ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จงแปล อ้างอิง และสรุปประเด็น แล้วเรียบเรียงเป็นความเรียงความหมายเป็นของตนเองของคำว่า การออกแบบตัวพิมพ์ ( Type Design) โดยแปล และอ้างอิงจากเอกสาร หนังสือ ตำราภาษาอังกฤษ 2 เล่ม ภาษาไทย 3 เล่ม เป็นเอกสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น รวมไม่น้อยกว่า 5 เล่มหรือมากกว่า ห้ามทำสำเนาจากอินเตอร์เน็ต โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมเอกสารวิชาการที่ถูกต้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน้า บรรทัดพิมพ์เดี่ยว ( 30 บรรทัด/หน้า A4)

การส่งงาน
1.จัดพิมพ์ลงในไฟล์เอกสาร GoogleDoc แล้วแชร์ส่งในโฟลเดอร์ที่อาจารย์แบ่งปันให้
2.ส่งโพสลงบล็อกบันทึกผลการเรียนรู้ของตนเองพร้อมจัดหาภาพประกอบให้สอดคล้องกับสาระที่อ้างอิง
3.จัดพิมพ์เป็นเอกสารรายงานพร้อมปกที่มีการออกแบบภาพประกอบเกี่ยวกับเนื้อและความหมาย พิมพ์ไฟล์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด พิมพ์สี-เข้าเล่มปกให้เรียบร้อย แบบตัวพิมพ์เนื้อหาให้ใช้แบบตัวพิมพชื่อ CRU LanChand56 ขนาดตัวเนื้อหา 16 พ้อยท์ หัวเรื่อง 20 พ้อยท์ จัดหน้าพิมพ์ตามรูปแบบเอกสารวิชาการให้ถูกต้อง

กำหนดเวลาส่ง 1 สัปดาห์ นับแต่วันที่ 18-25 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น.
ศึกษารูแปบบและตัวอย่างการพิมพ์และการอ้างอิงเอกสารวิชาการได้ที่ https://sites.google.com/site/artthesis/Home/document

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

ฺBack to Class room ARTD2304

 เปิดเทอมวันแรกวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ มีนักศึกษาแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ภาคปกติ กลุ่ม 101 มาเรียน 22 คน และกลุ่ม 201 ภาคนอกเวลา มาเรียน 23 คน หน้าตาสดใสเอาใจใส่ดี ขยันให้มากๆนะครับเพราะอาจารย์จัดเต็มอยู่แล้ว สั่งการบ้านแล้วและสัปดาห์ที่ 2 มีสอบ Pretest นะครับ ผู้ที่พลาดครั้งแรกเร่งตามงานด่วน การบ้านอยู่ ที่เมนู elearning acts ด้านบน ให้เสร็จในสัปดาห์แรกนี้
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...