วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

อาจารย์อยากทราบว่า เรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ จบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง

Your Fonts - Font Generator
อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์.......
3.ได้นำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family) โดยส่งเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดไปใช้งานฟรีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการศึกษาและสาธารณะส่วนตัว ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และขึ้นทะเบียนเป็นนักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่แล้วที่เว็บไซต์ www.fontspace.com โดยสามารถเข้าถึงได้ตามที่อยู่ URL Link โดยตรงคือ.......... และใช้คำสืบค้น Tag คือคำว่า.....

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

CRU-Font Family Student ผลงานออกแบบฟ้อนต์ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2-2555ผลงานออกแบบเขียนแบบฟ้อนต์ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์  จัดแสดง-นำเสนอให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้งานส่วนตัวฟรีได้ที่เว็บไซต์ http://www.fontspace.com
   ผลจากการที่ผู้สอนได้นำเอากระบวนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ตัวพิมพ์ อันเป็นส่วนหนึ่งจากกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ของผู้สอนเรื่อง การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู : The design and development of typeface and font computer program : CRU fonts family.(ปีงบประมาณรายได้ 2555) เข้าไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาในชั้นเรียน โดยให้ใช้แม่แบบลิขสิทธ์ในนามของผู้สอน-ผู้วิจัยไปทดลอง-ทดสอบสร้างสรรค์จริง ทำให้ผู้เรียนได้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เป็นผลงานการออกแบบฟ้อนต์ลายมือและฟ้อนต์สร้างสรรค์ของนักศึกษาแต่ละคน ได้ผ่านการประเมินผล ได้นำเสนอเผยแพร่ในเว็บไซต์ระดับสากล ในฐานะสมาชิกระบบและเป็นนักออกแบบตัวพิมพ์หน้าใหม่(New Type Designer) ที่เว็บไซต์ http://www.fontspace.com และเผยแพร่เอกสารสรุปผลการดำเนินการสร้างสรรคตามหลักการ 3 ส.(การสืบค้น การสร้างสรรค์ และการสรุปผล)ไว้ที่ http://www.issuu.com/groups/typography
Your Fonts - Font Generator
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...