วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

สัดส่วนโครงสร้างชุดแบบตัวพิมพ์ไทยเหมือนลาติน AAA Thai-Latin Alike Font structure


วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

ปฐมนิเทศ-กิจกรรมเตรียมตัวก่อนการเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559

สัปดาห์ที่1/10/2560 ปฐมนิเทศ-กิจกรรมเตรียมตัวก่อนการเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าทำกิจกรรมออนไลน์ก่อนเข้าชั้นเรียน โดยให้ดำเนินการดังนี้คือ(ศึกษาเรียนรู้ แก้ปัญหา ประสานงานด้วยตนเองหรือเรียนรู้ด้วยกันแบบกลุ่มปรึกษา)
- ให้ทุกคนเข้าอ่าน มคอ.3 ของรายวิชาให้เข้าใจ
ใช้อีเมลของที่ทางมหาวิทยาลัยให้ใช้ @chandra.ac.th เท่านั้น
ใช้อีเมลของที่ทางมหาวิทยาลัยให้ใช้ @chandra.ac.th  พร้อมใส่ภาพและข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
สร้างเว็บบล็อกไว้เพื่อสรุปผลสาระการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ โดยใช้ชื่อเว็บบล็อกตามที่อาจารย์กำหนดรูปแบบให้ เช่น artd2304-YourRealName.blogspot.com

แล้วเข้ากรอกข้อมูลจริงในรายการต่อไปนี้
1.กรอกข้อมูล ลงชื่อเข้าชั้นเรียนครั้งแรกในแบบบันทึกและประเมินผลการเรียนรู้ประจำวิชา 
กลุ่ม 101 ภาคปกติ คลิกเข้ากรอกข้อมูลตัวเองในแบบบันทึกที่นี่
2.ลงทะเบียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง สมัครเป็นสมาชิกระบบแล้วสมัครเข้าเรียนในวิชา เตรียมพร้อมเข้าสอบออนไลน์หรือส่งการบ้าน คลิกเข้าใช้ที่นี่ http://www.clarolinethai.info
3.ตอบแบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการจัดการเรียนการสอน คลิกทำที่นี่
4.ลงทะเบียนเรียนและส่งงานใน Google Classroom คลิกที่นี่
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเรียนในสัปดาห์ 
ที่ 2 หรือภายในวันที่ 15/1/2560 เวลา 16.30.น

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องเตรียมมาเรียนด้วยทุกครั้ง
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่มีสมรรถนะพร้อมโปรแกรมทำงานด้านออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและอินเตอร์เน็ต
2.อุปกรณ์เครื่องเขียนของนักออกแบบและอุปกรณ์การเขียนการตัด
3.แผ่นรองตัด Cutting Match
4.แฟ้มใสใส่กระดาษและเอกสารขนาดกระดาษ A4 
5.บัตรเข้าชั้นเรียนและสมุดจดบันทึกที่อาจารย์แจกให้

เริ่มทำการเรียนการสอน วันที่ 10/1/2560 จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 23 คน

กิจกรรมครั้งหน้า 
1.ทดสอบก่อนเรียน (Theoretical PreTest) ในระบบอีเลร์นนิ่ง http://www.clarolinethai.info
2.ทดสอบทักษะปฏิบัติการก่อนเรียน (Practical Skill PreTest)
เริ่มทดสอบเวลา 13.10 น ตามเวลาเรียนปกติ

สวัสดีเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2559 (มกราคม-เมษายน-2560)

สวัสดีวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2559 ( 10 มกราคม- 25 เมษายน-2560)
ลงทะเบียนในระบบทั้งภาคปกติและนอกเวลารวม 74 คน ผ่าน 32 คน เกรดสูงสุด C+ 
สรุปผลประเมินการสอนโดยผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.2x
ข้อที่คะแนนน้อยได้แก่ :
   1.บรรยากาศในการเรียนการสอนมีความอบอุ่น เป็นประชาธิปไตย
   2.มีการประเมินผลการเรียน ยุติธรรม เหมาะสม (จำนวนครั้ง เวลา และการมอบหมายงาน) และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
   3.ให้เวลาในการให้คำปรึกษา หรืออธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเมื่อนักศึกษามีปัญหาในรายวิชาเรียน
    จึงได้นำความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนจากภาคเรียนที่ 2/2558 รวบรวมไว้ดังนี้คือ


   - ภาคปกติมาลงวิชาเรียนกับภาคสมทบได้ ควรจะใส่ใจเด็กภาคสมทบเช่นเดียวกัน เนื่องจากภาคปกติเคยเรียนมาแล้วพอมาเรียนกับภาคสมทบที่ยังไม่ได้เรียนไม่เคยเจอการสอนแบบจริงจัง ตั้งใจสอนมากๆมาก่อน มันทำให้ยากที่จะเข้าใจในวิธีการสอนของอาจารย์หรือสักถามได้อย่างสบายใจอาจารย์ตั้งใจ สอนถือว่าดีมากๆ แต่นักศึกษาเต็มห้องที่นั้งเรียนไม่พอในเมื่อแยกภาคปกติ กับภาคสมทบแล้วก็ไม่ควรเอามาลงรวมกันให้วุ่นวาย ถึงอ้างว่าเรียนปีสุดท้ายต้องเก็บก็ควรเรียนในเวลาของตัวเองรึเปล่า

   -อยากให้วางแผนรูปแบบในการสั่งงานให้กับนักศึกษาได้อย่างชัดเจนมากกว่านี้ เพราะบางครั้งนักศึกษาหลายคนรับสารได้ไม่ตรงกัน และมีความสับสนในข้อมูลที่ได้รับมาอย่างไม่ชัดเจน การสั่งงานควรชัดเจนและมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้งานเป็นไปในทางที่ทุกต้องต่อโจทย์งานนั้นๆ

   -อยากให้สั่งงานน้อยลงหน่อย เพราะคนทำงานบ้างที่ไม่มีเวลาพอ

   -อยากให้อาจารย์ประชิดช่วยสอนโปรแกรมเบื้องต้นให้ด้วยครับเพราะเรียนมาตั้งแต่ปี1 พื้นฐานยังไม่ได้เลยทำให้การที่จะเรียนต่อได้นั้นไม่เข้าใจ

   -อาจารย์ประชิดสอนได้ดีมากเพียงแต่อาจารย์ทุกท่านในสาขาสอนก่อนคนละรูปแบบเริ่มปี1มานักศึกษาถูกสอนอย่างละเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่มีการเข้มงวดใดๆสอนแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองจนถึงปี3ที่ต้องมาเจอวิชาอาจารย์ประชิดที่เข้มงวดเรานักศึกษาจึงกลายเป็นเด็กที่พ่อแม่ตามใจมาก่อนพอมาเจอวิชาอาจารย์ประชิดก็ต้องประตัวไม่ทันแต่สุดท้ายก็ขอให้อาจารย์คงรักษามาตฐานนี้ไว้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับอาจารย์ท่านอื่นๆ

   -อาจารย์สอนดีครับ ผมจะตั้งไจเรียนครับ

   -เรียนกับอาจารย์ ได้ความรู้ใหม่ๆ ได้พัฒนาตนเอง เรื่องการตรงต่อเวลา การค้นคว้าหาความรู้และการจัดเก็บข้อมูล ความละเอียดอ่อนและใส่ใจต่องาน ความซื่อตรงซื่อสัตย์ ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

   -ได้ความรู้ความเข้าใจในการสร้างฟอนต์เป็นอย่างดี

   -ขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาคะ นู๋ได้คำสอนและวิธีการทำงานอย่างรอบคอบจากอาจารย์ เป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้น ต่อจากนี้ นู๋จะนำความรู้และทักษะที่อาจารย์สอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์คะ รักมาก

   -อาจารย์เป็นคนที่มีคุณภาพมากความรู้เเน่นเเละเป็นคนเก่งท่านนึง เเต่ก็อยากให้สอนเเบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะศักยภาพของผู้เรียนเเต่ละคนมีไม่เท่ากัน อยากให้เปิดใจรับฟังเเละเข้าใจถึงปัญหาของผู้เรียนให้มากขึ้นกว่านี้ รวมถึงบรรยากาศการเรียนการสอนคือไม่อยากให้เคร่งเครียดจนเกินไป อยากให้สอนเเบบผ่อนคลายเเต่สามารถดึงนักศึกษาให้เข้าใจถึงในเนื้อหาที่ผุ้สอนถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...