วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปิดคอร์สวิชา ช่วยกันตอบด้วยว่า เรียนแล้วได้อะไรบ้าง จงอธิบายโพสต์ตอบต่อท้ายโพสต์นี้

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน


1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์คือ.......
3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ ................โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family) โดยส่งเผยแพร่แล้วที่บอร์ดตนเองที่ www.interest.com/..... โดยสามารถเข้าถึงได้ตามที่อยู่ URL Link โดยตรงคือ.......... และใช้คำสืบค้น Tag คือคำว่า.....

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมทักษะการเรียนรู้แบบกลุ่ม และการส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ในรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์

กิจกรรมทักษะการเรียนรู้แบบกลุ่ม และการส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ในรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ โดยนักศึกษาที่เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ ArtChandra CRU Gift on the moon : art in space 11-13-2-2014 ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ชื่องาน กิ๊ฟออนเดอะมูน อาร์ตอินสเปซ ประจำปีการศึกษา 2556.เป็นงานออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ผลิต ประยุกต์และสร้างสรรค์จากทักษะการเรียนรู้ ใช้องค์ความรู้หลักจากรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 2/2556 โดยจัดร่วมในงานสัปดาห์มนุษย์วิชาการของคณะมนุษย์ เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่บริเวณลานกิจกรรม ชั้นล่าง อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...