วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ปิดคอร์ส 2/2558 จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วนเรียนจนจบภาคเรียนที่ 2/2558 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะวิชาชีพ 7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน 1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:...... 2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์คือ....... 3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ ................โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559

Gift on the moon 2016 การออกร้านงานกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การประกอบวิชาชีพศิลปกรรม ในวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ Artd2304

Gift on the moon 2016 การออกร้านงานกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การประกอบวิชาชีพศิลปกรรม ในวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ Artd2304    ในงานกิ๊ฟ ออนเดอะมูน ประจำภาคการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 30-3-2559 ถึง 1 - 4 - 2559 อาคาร 28
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...