วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

นิยามเกี่ยวกับ "Font"

จากการบ้านสัปดาห์ที่ 1 ให้นศ.สืบค้นความรู้ โจทย์คือ " การสืบค้นความหมายของ font " ผู้เขียนได้มีการยกอ้างอิงคำและความหมายจากแหล่งความรู้ต่างๆ มาเพื่อรวบรวมเทียบเคียงความรู้ สำหรับตนเองและผู้ที่สนใจไว้ดังนี้เช่น(ตัวอย่างการบันทึกผลการเรียนรู้)

การสืบค้นความหมาย ภาษาอังกฤษ คำที่ 1
What Does Font Mean ? ฟอนต์ หมายถึงอะไร 
จากการสืบค้นที่เว็บไซต์ ask.com ได้คัดลอกมาอ้างอิงไว้คือ
Font is a word used in typography to mean a quantity of sorts composing a complete character set of a single size and style of a particular typeface. The word is also used in another sense to mean the receptacle in a church for the water used in baptism, typically a freestanding stone structure.
cited from http://www.ask.com/question/what-does-font-mean

 จากความหมายดังกล่าว สรุปประเด็นได้ว่า

ภาษาอังกฤษ คำที่ 2............
อ้างอิงจาก........
แปลสรุปได้ว่า.......

ภาษาอังกฤษ คำที่ 3............
อ้างอิงจาก........
แปลสรุปได้ว่า.......

ภาษาไทย คำที่ 1............
อ้างอิงจาก........

สรุปได้ว่า.......

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนเปิดเทอมวันแรก 2/2556 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน เข้าสู่เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอนเปิดเทอมวันแรก 2/2556 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
กลุ่มเรียน ภาคปกติ กลุ่ม 101, 102 และภาคนอกเวลา กลุ่ม 201 เรียนวันอังคาร ห้องกราฟิก2 อาคาร 32 ห้อง 32-505 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร
กิจกรรมที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 12 พ.ย.นี้ ได้แก่
1.คลิกเข้าร่วมเว็บไซต์นี้เพื่อรับทราบข่าวสารจากผู้สอน โดยคลิกเข้าร่วมเว็บไซต์นี้จากเมนูด้านข้างและเข้าอ่านเอกสาร มคอ.3 อาทิคำอธิบายรายวิชา เนื้อหากิจกรรม ระเบียบการประเมินผล วิธีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มคอ.3 จากเมนู มคอ ด้านบน
2.กรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นอีเมลของ gmail.com เท่านั้น แจ้งเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว ในแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน คลิกเข้าทำที่นี่ ตามกลุ่มเรียนและรายชื่อ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...