Survey : แบบสำรวจ

แบบสำรวจและแบบประเมินวิชา : Course Evaluation
     ขอความร่วมมือจากผู้เรียนในการตอบแบบสอบถามและแบบประเมิน ก่อนและหลังการเรียนรู้ดังมีรายการคือ คลิกที่ลิงค์เพื่อเข้าตอบ ตามรายการที่เปิดใช้สำรวจ

ภาคเรียนที่ 2/2559 ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองคลิกเข้าทำแบบสำรวจความพึงพอใจในผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ก.แบบสำรวจก่อนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เปิดแบบสำรวจระหว่างวันที่ 5-12 พ.ย. 2556 ปิดแบบสำรวจเวลา 19.00 น. Click >
1.แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่2/2556

ข.แบบสำรวจหลังการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน
1.แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่2/2556
2.แบบประเมินการสอนของวิชา ARTD3304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ในภาคเรียนที่ 2/2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...