วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info/?page_id=60

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

นิยามเกี่ยวกับ "Font"

จากการบ้านสัปดาห์ที่ 1 ให้นศ.สืบค้นความรู้ โจทย์คือ " การสืบค้นความหมายของ font " ผู้เขียนได้มีการยกอ้างอิงคำและความหมายจากแหล่งความรู้ต่างๆ มาเพื่อรวบรวมเทียบเคียงความรู้ สำหรับตนเองและผู้ที่สนใจไว้ดังนี้เช่น(ตัวอย่างการบันทึกผลการเรียนรู้)

การสืบค้นความหมาย ภาษาอังกฤษ คำที่ 1
What Does Font Mean ? ฟอนต์ หมายถึงอะไร 
จากการสืบค้นที่เว็บไซต์ ask.com ได้คัดลอกมาอ้างอิงไว้คือ
Font is a word used in typography to mean a quantity of sorts composing a complete character set of a single size and style of a particular typeface. The word is also used in another sense to mean the receptacle in a church for the water used in baptism, typically a freestanding stone structure.
cited from http://www.ask.com/question/what-does-font-mean

 จากความหมายดังกล่าว สรุปประเด็นได้ว่า

ภาษาอังกฤษ คำที่ 2............
อ้างอิงจาก........
แปลสรุปได้ว่า.......

ภาษาอังกฤษ คำที่ 3............
อ้างอิงจาก........
แปลสรุปได้ว่า.......

ภาษาไทย คำที่ 1............
อ้างอิงจาก........

สรุปได้ว่า.......

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนเปิดเทอมวันแรก 2/2556 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน เข้าสู่เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอนเปิดเทอมวันแรก 2/2556 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
กลุ่มเรียน ภาคปกติ กลุ่ม 101, 102 และภาคนอกเวลา กลุ่ม 201 เรียนวันอังคาร ห้องกราฟิก2 อาคาร 32 ห้อง 32-505 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร
กิจกรรมที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 12 พ.ย.นี้ ได้แก่
1.คลิกเข้าร่วมเว็บไซต์นี้เพื่อรับทราบข่าวสารจากผู้สอน โดยคลิกเข้าร่วมเว็บไซต์นี้จากเมนูด้านข้างและเข้าอ่านเอกสาร มคอ.3 อาทิคำอธิบายรายวิชา เนื้อหากิจกรรม ระเบียบการประเมินผล วิธีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มคอ.3 จากเมนู มคอ ด้านบน
2.กรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นอีเมลของ gmail.com เท่านั้น แจ้งเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว ในแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน คลิกเข้าทำที่นี่ ตามกลุ่มเรียนและรายชื่อ

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

อาจารย์อยากทราบว่า เรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ จบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง

Your Fonts - Font Generator
อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์.......
3.ได้นำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family) โดยส่งเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดไปใช้งานฟรีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการศึกษาและสาธารณะส่วนตัว ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และขึ้นทะเบียนเป็นนักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่แล้วที่เว็บไซต์ www.fontspace.com โดยสามารถเข้าถึงได้ตามที่อยู่ URL Link โดยตรงคือ.......... และใช้คำสืบค้น Tag คือคำว่า.....

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

CRU-Font Family Student ผลงานออกแบบฟ้อนต์ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2-2555ผลงานออกแบบเขียนแบบฟ้อนต์ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์  จัดแสดง-นำเสนอให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้งานส่วนตัวฟรีได้ที่เว็บไซต์ http://www.fontspace.com
   ผลจากการที่ผู้สอนได้นำเอากระบวนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ตัวพิมพ์ อันเป็นส่วนหนึ่งจากกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ของผู้สอนเรื่อง การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู : The design and development of typeface and font computer program : CRU fonts family.(ปีงบประมาณรายได้ 2555) เข้าไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาในชั้นเรียน โดยให้ใช้แม่แบบลิขสิทธ์ในนามของผู้สอน-ผู้วิจัยไปทดลอง-ทดสอบสร้างสรรค์จริง ทำให้ผู้เรียนได้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เป็นผลงานการออกแบบฟ้อนต์ลายมือและฟ้อนต์สร้างสรรค์ของนักศึกษาแต่ละคน ได้ผ่านการประเมินผล ได้นำเสนอเผยแพร่ในเว็บไซต์ระดับสากล ในฐานะสมาชิกระบบและเป็นนักออกแบบตัวพิมพ์หน้าใหม่(New Type Designer) ที่เว็บไซต์ http://www.fontspace.com และเผยแพร่เอกสารสรุปผลการดำเนินการสร้างสรรคตามหลักการ 3 ส.(การสืบค้น การสร้างสรรค์ และการสรุปผล)ไว้ที่ http://www.issuu.com/groups/typography
Your Fonts - Font Generator

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตรวจผลงานกลุ่มเรียนวิชา ARTD2304 : สินค้า-ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากการเรียนรู้สาระเนื้อหาวิชาการออกแบบฟ้อนต์

Gift on the moon : Day2 February 12, 2013 ตรวจเยี่ยมบู๊ทวันที่ 2 ชั้นปีที่ 3-4 และตรวจผลงานกลุ่มเรียนวิชา ARTD2304 : สินค้า-ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากการเรียนรู้สาระเนื้อหาวิชาการออกแบบฟ้อนต์ การบูรณาการความรู้และทักษธปฏิบัติในรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ชั้นปีที่ 2 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุคร ภาคเรียนที่ 2/2555

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode ของสาขาวิชาศิลปกรรม

บรรยากาศงานวันแรก-พิธีเปิดงาน-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode ของสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ณ บริเวณหน้าอาคาร 28-หอส้มตำ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลงานที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี ในศาสตร์สาระของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และเป็นหนึ่งในกิจกรรมของสัปดาห์มนุษย์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ระยะเวลาจัดงาน 3 วัน ไปกระทั่งถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

CRU-Font Family: CRU-Chandra


ตัวอย่างง่ายๆของการนำเสนอผลงานการออกแบบฟ้อนต์ของอาจารย์ เป็นงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ ชื่อฟ้อนต์จันทรา หนึ่งในชุดฟ้อนต์ตระกูล CRU-Font Family ทดลองนำมาจัดองค์ประกอบให้เห็นการนำไปใช้งานจริงในลักษณะของ Poster Presentation ทำด้วย Illustrator แล้วส่งออกเป็นไฟล์.jpg หรือ .psd แล้วตกแต่งอีกก็ได้ นักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ให้ดูตัวอย่างนี้ไว้แล้วทำนำเสนอในสัปดาห์สุดท้ายปลายเทอมนี้ ขนาดกว้าง 90 ซม. แนวตั้ง อาจารย์ส่งไฟล์แชร์ให้แล้วใน dropbox แค่แทนที่ฟ้อนต์ที่ตัวเองทำไว้และแทนที่ภาพถ่าย ภาพประกอบที่เป็นพื้นหลังให้ฟ้อนต์ของเราให้เกี่ยวข้องและโดดเด่นขึ้นมา ทำให้สวยกว่าที่อาจารย์ทำนะครับ ใกล้ปิดเทอมแล้วขยันๆ ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานให้ได้โปรไฟล์
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...