วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

การบ้านครั้งที่ 1.วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์

ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จงแปล อ้างอิง และสรุปประเด็น แล้วเรียบเรียงเป็นความเรียงความหมายเป็นของตนเองของคำว่า การออกแบบตัวพิมพ์ ( Type Design) โดยแปล และอ้างอิงจากเอกสาร หนังสือ ตำราภาษาอังกฤษ 2 เล่ม ภาษาไทย 3 เล่ม เป็นเอกสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น รวมไม่น้อยกว่า 5 เล่มหรือมากกว่า ห้ามทำสำเนาจากอินเตอร์เน็ต โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมเอกสารวิชาการที่ถูกต้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน้า บรรทัดพิมพ์เดี่ยว ( 30 บรรทัด/หน้า A4)

การส่งงาน
1.จัดพิมพ์ลงในไฟล์เอกสาร GoogleDoc แล้วแชร์ส่งในโฟลเดอร์ที่อาจารย์แบ่งปันให้
2.ส่งโพสลงบล็อกบันทึกผลการเรียนรู้ของตนเองพร้อมจัดหาภาพประกอบให้สอดคล้องกับสาระที่อ้างอิง
3.จัดพิมพ์เป็นเอกสารรายงานพร้อมปกที่มีการออกแบบภาพประกอบเกี่ยวกับเนื้อและความหมาย พิมพ์ไฟล์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด พิมพ์สี-เข้าเล่มปกให้เรียบร้อย แบบตัวพิมพ์เนื้อหาให้ใช้แบบตัวพิมพชื่อ CRU LanChand56 ขนาดตัวเนื้อหา 16 พ้อยท์ หัวเรื่อง 20 พ้อยท์ จัดหน้าพิมพ์ตามรูปแบบเอกสารวิชาการให้ถูกต้อง

กำหนดเวลาส่ง 1 สัปดาห์ นับแต่วันที่ 18-25 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น.
ศึกษารูแปบบและตัวอย่างการพิมพ์และการอ้างอิงเอกสารวิชาการได้ที่ https://sites.google.com/site/artthesis/Home/document

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

ฺBack to Class room ARTD2304

 เปิดเทอมวันแรกวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ มีนักศึกษาแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ภาคปกติ กลุ่ม 101 มาเรียน 22 คน และกลุ่ม 201 ภาคนอกเวลา มาเรียน 23 คน หน้าตาสดใสเอาใจใส่ดี ขยันให้มากๆนะครับเพราะอาจารย์จัดเต็มอยู่แล้ว สั่งการบ้านแล้วและสัปดาห์ที่ 2 มีสอบ Pretest นะครับ ผู้ที่พลาดครั้งแรกเร่งตามงานด่วน การบ้านอยู่ ที่เมนู elearning acts ด้านบน ให้เสร็จในสัปดาห์แรกนี้
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...