E-Learning Acts


ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ให้เข้าทำกิจกรรมออนไลน์ก่อนเข้าชั้นเรียน ดังนี้คือ(ศึกษาเรียนรู้ แก้ปัญหา ประสานงานด้วยตนเองหรือเรียนรู้ด้วยกันแบบกลุ่มปรึกษา)
- ให้ทุกคนใช้อีเมลของ @gmail.com 
ใช้อีเมลของที่ทางมหาวิทยาลัยให้ใช้ @chandra.ac.th  พร้อมใส่ภาพและข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
สร้างเว็บบล็อกไว้เพื่อสรุปผลสาระการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ โดยใช้ชื่อเว็บบล็อกตามที่อาจารย์กำหนดรูปแบบให้ เช่น artd2304-YourRealName.blogspot.com  แล้วเข้ากรอกข้อมูลจริงในรายการต่อไปนี้ (ให้เวลา 2.00 ชั่วโมง)
1.กรอกข้อมูลเข้าชั้นเรียนครั้งแรกในแบบบันทึกและประเมินผลการเรียนรู้ประจำวิชา 
กลุ่ม 101 ภาคปกติ คลิกเข้าทำที่นี่
กลุ่ม 201 ภาคนอกเวลา คลิกเข้าทำที่นี่
2.ลงทะเบียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง เข้าเรียน เข้าสอบออนไลน์ คลิกเข้าใช้ที่นี่ http://www.thaiteachers.info/claroline พร้อมใส่ภาพและข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
3.ตอบแบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน คลิกทำที่นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...