มคอ:TQF

ตารางสอนของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร คลิกเข้าดูที่นี่
อีเมลติดต่อ : Email
มคอ. 3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ :TQF : Learning Outcome
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อวิชา
ARTD2304 ชื่อรายวิชา การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
Lettering Design
2.จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ผู้สอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/255x ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
สอบผ่านวิชา ARTD2301 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ 2555

หมวดที่ 2
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปกรรม
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีหลักการ และมีทักษะวิธีปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ ในการสรุปรายงานผลการศึกษาเรียนรู้และการนำเสนอผลงานด้วยตนเอง หรือเป็นหมู่คณะ ด้วยการใช้ทักษะการสื่อสาร รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้อย่างสอดคล้องตามวิถีทางการประกอบวิชาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน

หมวดที่ 3
ลักษณะและการดำเนินการ

คำอธิบายรายวิชา(ภาษาไทย) 
ศึกษาทฤษฎีความรู้และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสร้างสรรค์และการพัฒนาชุดตัวอักษรไทยและโรมันประเภทต่างๆ หลักการออกแบบภาพอักขระ บุคลิกเฉพาะของอักษรแบบต่างๆ ด้วยมือและโปรแกรมสำเร็จรูป การจัดโครงสร้างและตำแหน่งรหัสอักขระ การจัดระยะห่างตามมาตรฐานแป้นพิมพ์สากล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการนำไปใช้งานออกแบบและจัดวางตัวอักษรประกอบเป็นข้อความ ภาพประกอบร่วมในเนื้อหา เพื่อการจัดทำต้นฉบับทางระบบการพิมพ์ ที่คำนึงถึงการใช้ขนาดอักษร พื้นที่ว่าง ความชัดเจนในการอ่าน และเหมาะสมกับงานเทคโนโลยีการพิมพ์ร่วมสมัย
คลิกเข้าอ่านรายละเอียดต่อได้ที่อีบุ๊คด้านล่างนี้ครับจะได้ทราบว่าจะต้องเตรียมตัวในการเรียนรู้อย่างไร ดาวน์โหลดไปก็ได้

 มคอ3 วิชาARTD2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร ประจำปีการศึกษา 2/2556


รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา( มคอ5) วิชาARTD2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร ประจำปีการศึกษา 2/2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...