วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ปิดคอร์ส 2/2558 จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วนเรียนจนจบภาคเรียนที่ 2/2558 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะวิชาชีพ 7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน 1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:...... 2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์คือ....... 3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ ................โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

7 ความคิดเห็น:

 1. ตอบสรุปหลังจบการเรียนรู้วิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ภาคเรียนที่ 2/2558
  นาย วัฒนชัย มะยุเรศ 5411306649 กลุ่มเรียน 201

  1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม > มีความตรงต่อเวลา และการให้เครดิตเจ้าของผลงาน ลิขสิทธิ์ต่างๆ
  2.ด้านความรู้ > มีความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะทางด้านการออกแบบ ทักษะการใช้โปรแกรมหรือการสร้างสรรค์ผลงาน
  3.ด้านปัญญา > หากเรามีความเพียรพยายามก็จะเกิดปัญญาตามมา
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล > ทำให้รู้จักพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ > ฝึกฝนด้านความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้การใช้โปรแกรมต่างๆ
  6.ด้านวิชาชีพ > เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

  http://artd2304-watthanachai5411.blogspot.com/

  ตอบลบ
 2. 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม > ตรงต่อเวลามากขึ้น รู้จักแบ่งเวลา และเห็นคุณค่าของงานคนอื่น กว่าจะสร้างงานมาได้ ใช้เวลานานมาก
  2.ด้านความรู้ > ทักษะการใช้โปรแกรมเพิ่มขึ้น ได้เคล็ดลับแปลกมาเพิ่ม
  3.ด้านปัญญา > รู้จักคิดวิเคราะห์และวางแผนก่อนทำงาน จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเป็น2เท่า
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล > เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จากคนรอบข้าง และพึ่งพาอาศัยกัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ > ได้รู้ว่าเทคโนโลยีสมันนี้อำนวยความสะดวกด้านสติปัญญาในรอบด้าน ถ้าเรารู้จักค้นคว้า
  6.ด้านวิชาชีพ > สามารถนำฟอนต์มาใช้งานจริงในหลายๆด้าน
  http://artd2304-jatsupa1993.blogspot.com/

  ตอบลบ
 3. 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม > เห็นความสำคัญของสิทธิทางปัญญา กว่าจะสร้างงานมาได้ ใช้เวลานานมาก
  2.ด้านความรู้ > ทักษะการใช้โปรแกรมเพิ่มขึ้น ได้รู้เทคนิคมากขึ้น
  3.ด้านปัญญา > รู้จักวางแผนและแบ่งเวลา
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล > เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จากคนรอบข้าง และพึ่งพาอาศัยกัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ > ได้รู้ว่าเทคโนโลยีสมันนี้อำนวยความสะดวกด้านสติปัญญาในรอบด้าน ถ้าเรารู้จักค้นคว้า
  6.ด้านวิชาชีพ > สามารถนำฟอนต์มาใช้งานจริงในหลายๆด้าน

  http://artd2304-jitthep1992.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. แสดงความคิดหลังจบการเรียนการสอน
  วิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ภาคเรียนที่ 2/2558
  นางสาวปริญญ์ ทินราช 5411301863

  1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - ทำให้รู้จักคิด ซื่อสัจต่อตัวเองและผู้อื่น รู้จักค่าของเวลา

  2.ด้านความรู้
  - ได้ความรู้เพิ่มเติม รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนทำตามขั้นตอน มีระเบียบ นำไปปรับใช้กับชีวิต

  3.ด้านปัญญา
  - รู้สึกถึงการพัฒนา เรียนรู้จดจำเข้าใจกับโปรแกรม เพื่อนำไปปรับใช้กับงานอื่นต่อๆไป

  4.ด้านทักษะความสำพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้รับคำแนะนำที่ดี มีเพื่อนให้คำปรึกษา มีอาจารย์ให้คำแนะนำ

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ฝึกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาจากเดิมมากขึ้น

  6.ด้านวิชาชีพ
  - นำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  - นางสาวปริญญ์ ทินราช (กลุ่ม201)
  http://artd2304-prinn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 5. 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม > ตรงต่อเวลา มีความอดทนในการทำงานมากขึ้น ไม่เห็นแก่ตัวในเวลาที่ทำงานเป็นกลุ่ม แบ่งปันกัน และซื้อสัตย์กับตนเอง
  2.ด้านความรู้ > ได้รับทักษะในการใช้โปรแกรม fontlab มากขึ้น และเทคนิคต่างๆ ทั้งในโปรแกรม fontlab และ Ai
  3.ด้านปัญญา > ได้หัดวางแผนก่อนที่จะทำงานทุกๆครั้ง อย่างเป็นขึ้นตอน ทำให้ไม่เสียเวลาในการทำงานและทำงานออกมาอย่างสำเร็จและสมบูรณ์
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล > ไม่เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือ และแบ่งปันกัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ > ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์และสามารถอัพเดรตความรู้และความทันสมัยได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
  6.ด้านวิชาชีพ > สามารถสร้าง font เป็นของตยเองได้ และสามารถนำไปใช้ในเชิงพานิชย์ได้อีกด้วย
  http://artd2304-nijittra.blogspot.com/

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. แสดงความเห็น วิชา ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD2304 เทอม 2/2558
  นาย ฐปนัท มะลิซ้อน 5511310426

  1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม > มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลามาขึ้น ซื่อสัตย์ สุจริต

  2.ด้านความรู้ > ได้พื้นฐานและการใช้โปรแกรม ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง

  3.ด้านปัญญา > รู้เรื่องการวางแผนกับเวลาหน้าที่ให้เท่ากัน

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล > ฝึกฝนการทำงานเป็นกลุ่ม การใช้คำพูดกับเพื่อนร่วมงาน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ > ได้พบปัญหาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับปัญหาทางโปรแกรม

  6.ด้านวิชาชีพ > ได้ฝึกฝนการทำงานจริงและได้นำไปใช้จริงเ

  ตอบลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...