วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปิดคอร์สวิชา ช่วยกันตอบด้วยว่า เรียนแล้วได้อะไรบ้าง จงอธิบายโพสต์ตอบต่อท้ายโพสต์นี้

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน


1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์คือ.......
3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ ................โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family) โดยส่งเผยแพร่แล้วที่บอร์ดตนเองที่ www.interest.com/..... โดยสามารถเข้าถึงได้ตามที่อยู่ URL Link โดยตรงคือ.......... และใช้คำสืบค้น Tag คือคำว่า.....

39 ความคิดเห็น:

 1. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

  ตอบรู้ว่าการใช้ฟ้อนต์แต่ละฟ้อนต์จะต้องมีการขออนุญาติก่อน เพราะทุกๆฟ้อนตืมีลิขสิทธิ์

  2.ด้านความรู้
  ตอบมีความรู้เพิ่มขึ้นในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ

  3.ด้านปัญญา

  ตอบ รู้จักการใช้สติปัญญาในการแก้ปีญหาต่างๆมากมาย

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบเวลาที่เราส่งงานได้มีการสอบถามความถูกต้องจากอาจารย์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ๆกับเพื่อนๆ

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ

  ตอบ สามารถนำความรุ้ที่ได้มาช่วยในการออกแบบฟ้อนต์เพื่อใช้ในการทำงานได้ ในการออกแบบสินค้าต่างๆ

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  น.ส.จินตนา สิงหเรือง 5511300336 กลุ่ม 102

  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ http://artd2304chintana.blogspot.com/

  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์คือ.......

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ปิดคอร์สวิชา Artd2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิม์ เรียนจนจบภาคเรียนที่ 2/2556
   สรุปผลการเรียนรู้
   สามารถนำการออกแบบตัวอักษรมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบแพคเก็ต เช่น การใช้โปรแกรมในการออกแบบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มที่มีการทำงานร่วมมือร่วมแรงกันเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประชิด ทิณบุตร สำหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัยและคำแนะนำที่ดี แม้ว่าจะไม่เข้าใจบ้างในบ้างครั้ง เพราะยังไม่เข้าใจศัพท์การใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ ข้อมูลแน่นมากเป๊ะเวอร์ ทำให้เกิดการล้า และเหนื่อยมากในการเรียน การเกิดการสับสนเล็กน้อยในช่วงการเรียนครั้งแรก อาจารย์ก็เฮฮาคลายเครียดได้อยู่และสามารถผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณค่ะ

   ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRU Lanchan 56 sirinan โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)
   นางสาวศิรินันท์ สะอาด รหัสนักศึกษา 5511302662 กลุ่มเรียน 102
   เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URLhttp://sirinan7.blogspot.com/

   ลบ
 3. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  > สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  2.ด้านความรู้
  > มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมมากขึ้นในหลายๆโปรแกรมที่ไม่เคยได้สัมผัส
  3.ด้านปัญญา
  > ก่อให้เกิดการฝึกกระบวนการคิด การวิเคราะห์งานมากขึ้น ทำให้การทำงานมีความรอบคอบ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  > รู้จักเพื่อนๆน้องๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น และรู้นิสัยการทำงานในแต่ละบุคคล
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  > พัมนาทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ ผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีความชำนาญในการทำงานมากยิ่งขึ่น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  > สามารถนำไปต่อยอดการทำงานในภายภาคหน้าได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  > นาย วัฒนชัย มะยุเรศ 5411306649 กลุ่มเรียน 102


  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้
  > http://artd2304-watthanachai.blogspot.com
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์
  3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRU_LanchandWatthanachai โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

  ตอบลบ
 4. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  มีความรับผิดชอบในการทำงาน
  2.ด้านความรู้
  ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการสร้าง Font
  3.ด้านปัญญา
  รุ้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม จึงต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  รู้จักการทำงานเป็นขั้นตอน
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  สามารถนำความรู้ไปประยุกค์ช้ในงานต่างๆ
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ


  นายธนากฤต ธราดลกอบกิจ กลุ่ม 104

  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่
  http://artd2304-tanakid.blogspot.com/

  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์คือ.......

  3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRU-Lanchan 56 Tanakid โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

  ตอบลบ
 5. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

  ตอบ รู้รู้ถึงการนำฟอนต์ของคนอื่นจะต้องขออนุญาติ

  2.ด้านความรู้
  ตอบ มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ

  3.ด้านปัญญา

  ตอบ รู้จักการใช้สติปัญญาในการแก้ปีญหา


  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ แรกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ โดยการพีเซ็นข่าวสารฟอนต์

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างถูกวิธีและรู้หลัก

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ

  ตอบ สามารถนำความรุ้ที่ได้มาช่วยในการออกแบบฟ้อนต์เพื่อใช้ในการทำงานได้

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นายวิษณุกร พิมพา 5411307191 กลุ่ม 102

  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ http://artd2304-wisanukorn.blogspot.com/

  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์คือ.......

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ การเคารพกติกา ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นสำคัญที่สุด
  2.ด้านความรู้
  ตอบ พื้นฐานการใช้โปรแกรม Fontlab
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ การทำงานกับคนหมู่มาก การแบ่งงานกันภายในกลุ่มให้ผลงานออกมาดี
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ การวางแผนการออกแบบฟ้อนท์
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างฟ้อนท์ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งของเกิดเป็นรายได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาวกิรตภัส มิตรวิจารณ์
  http://artd2304-kiratapat9.blogspot.com/
  https://drive.google.com/?tab=jo&authuser=0#folders/0BwdpUNs1N1FgeGVYMk04aldFSzA

  ตอบลบ
 8. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

  ตอบ ได้รู้ถึงการออกแบบ การนำฟอนต์คนอื่นมาใช้โดยการขออนุญาติ การสร้างสรรค์งานด้วยตัวเอง

  2.ด้านความรู้
  ตอบ นำทักษะโปรแกรมต่างๆมาใช้ประยุกต์เข้ากับการออกแบบชุดฟอนต์ในการเรียนรู้

  3.ด้านปัญญา

  ตอบ ฝึกกระบวนการคิด การวางแผน ทำงานอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ แรกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ การทำงานกันเป็นทีม ความร่วมมือทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างถูกวิธีและรู้หลัก และการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ

  ตอบ สามารถนำความรุ้ที่ได้มาช่วยในการออกแบบฟ้อนต์เพื่อใช้ในการทำงานได้ และนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นายเจษฎา ศรีบุญชู 5411301913 กลุ่ม 101

  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ http://artd2304-jetsada.blogspot.com

  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์
  3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRU-Lanchan 56 Jetsada โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

  ตอบลบ
 9. สรุปผลการเรียนรู้
  สามารถนำการออกแบบตัวอักษรมาใช้ประโยชน์ เช่น การใช้โปรแกรมในการออกแบบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประชิด ทิณบุตร สำหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัยและคำแนะนำที่ดี แม้ว่าจะไม่เข้าใจบ้างในบ้างครั้งเพราะสอนเยอะมาก การเกิดการสับสนเล็กน้อยในช่วงการเรียนครั้งแรก แต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี คัดคณา อายุสุข กลุ่ม 102
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://pangkadkana.blogspot.com/2014/02/artd2304.html

  ตอบลบ
 10. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
   ตอบ มาเรียนตรงเวลามากขึ้น
   2.ด้านความรู้
   ตอบ ได้รู้ในการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์และการใช้โปรแกรมFontLab
   3.ด้านปัญญา
   ตอบ ได้รู้วิธีและกระบวนการคิดในการทำงานมากขึ้น
   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
   ตอบ ได้เข้าหาและมีความสัมพันธ์และช่วยกันแก้ไขปัญหาในการทำงานมากขึ้น
   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ตอบ มีการคิดออกแบบตัวอักษรและการใช้โปรแกรมต่างๆ
   6.ด้านทักษะวิชาชีพ
   ตอบ ใช้ฟอนต์ลายมือที่เราทำขึ้นมาใช้ในการทำสินค้าเพื่อขายในงานต่างๆได้
   7.ดังหลักฐานแสดงคือ
   นาย สหรัตน์ สุขเกษม 5411301665 กลุ่ม 101
   เว็บบล๊อค http://artd2304-saharat.blogspot.com/
   2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์
   3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRU-Lanchan 56 Saharat โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

   ลบ
 11. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  >ได้รู้ถึงการนำฟอนต์ผู้ผู้มาใช้ได้อย่างถูกต้อง
  2.ด้านความรู้
  >ได้ความรู้ทางด้านการออกแบบตัวอักษร
  3.ด้านปัญญา
  >ได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  >ได้พูดคุยปรึกษากับสมาชิกกลุ่มในการทำงานร่วมกัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >ได้นำเทคโนโลยีมาประยุคใช้ในการออกตัวอักษร
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  >สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  >นาย เสกสรรค์ เฉยพ่วง 5411302028 กลุ่ม 101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่
  >http://artd2304-seksan.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์คือ.......
  3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ Seksan57 Regular

  ตอบลบ
 12. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ รู้ถึงการนำฟอนต์ของคนอื่นจะต้องขออนุญาติ

  2.ด้านความรู้
  ตอบ มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ และรู้จักวิธีใช้ฟอนต์

  3.ด้านปัญญา

  ตอบ รู้วิธีต่างๆในการแก้ปัญหา


  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ แรกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ได้แนวคิดใหม่ๆ

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างถูกวิธีและรู้หลักในการทำงาน

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถนำความรุ้ที่ได้มาช่วยในการออกแบบฟ้อนต์เพื่อใช้ในการทำงานได้

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นาย ฐปนัท มะลิซ้อน 5511310426 กลุ่ม 101

  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ http://artd2304-thapanut.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ มาเรียนตรงเวลามากขึ้น
  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้รู้ในการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์และการใช้โปรแกรมFontLab
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ ได้รู้วิธีและกระบวนการคิดในการทำงานมากขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ ได้เข้าหาและมีความสัมพันธ์และช่วยกันแก้ไขปัญหาในการทำงานมากขึ้น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ มีการคิดออกแบบตัวอักษรและการใช้โปรแกรมต่างๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ ใช้ฟอนต์ลายมือที่เราทำขึ้นมาใช้ในการทำสินค้าเพื่อขายในงานต่างๆได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาวขวัญกมล จิตต์ประเสริฐ 5411312050 กลุ่ม 101
  เว็บบล๊อค http://artd2304-kwankamol-jitprasert.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์
  3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRU-Lanchan 56 Kwankamol โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

  ตอบลบ
 16. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ฝึกให้มีระเบียบวินัยในตนเอง
  2.ด้านความรู้
  - ใช้โปรแกรม Font L eb Studio เป็น และได้อย่างถูกต้อง
  3.ด้านปัญญา
  - รู้จักการใช้สติปัญญากับปัญหาต่างๆ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

  -ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกมนุษยสัมพันธ์
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ฝึกวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างถูกต้องตามวิธี ตามหลักเกณฑ์

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  - น.ส.อนงค์พักตร์ พูลพร 5511310467 กลุ่ม 101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้
  http://artd2304-anongpak.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://artd2304-font-rangers.blogspot.com/ เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์คือ
  3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRU LanChand 56 Anongpakโดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

  ตอบลบ
 17. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
   ตอบ ทำให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น

   2.ด้านความรู้
   ตอบ ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ต่อการทำตัวอักษร รู้ที่มา วิธีการ ในการเขียนตัวอักษร รู้จักการใช้โปรแกรม

   3.ด้านปัญญา
   ตอบ มีการพัฒนาความคิดในการทำงานมากขึ้น รู้จักแก้ไขปัญหา

   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
   ตอบ รู้จักการทำงานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหาในการทำงานกลุ่มที่เกิดขึ้น

   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ตอบ มีการคิดออกแบบตัวอักษร และการใช้โปรแกรมทำงานต่างๆ

   6.ด้านทักษะวิชาชีพ
   ตอบ ใช้ฟอนต์ที่เราออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการทำสินค้าขึ้นมาขาย

   7.ดังหลักฐานแสดงคือ

   นางสาว แพรวพรรณ พุ่มพวง 5511302605 กลุ่ม 101
   เว็บบล็อค http://artd2304-praewpan.blogspot.com/

   ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์

   ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRU-Lanchan56 praewpan โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

   ลบ
 19. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

  ตอบ รู้จักนำผลงานผู้อื่นมาใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ไปขโมยของเขามา coppy ผลงานคนอื่นไม่โดยไม่ได้รับอนุญาติ

  2.ด้านความรู้
  ตอบ มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ

  3.ด้านปัญญา

  ตอบ รู้จักการใช้สติปัญญาในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น


  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ แรกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ โดยการพีเซ็นข่าวสารฟอนต์และปรึกษางานกลุ่ม

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างถูกวิธี

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ

  ตอบ สามารถนำความรุ้ที่ได้มาช่วยในการออกแบบฟ้อนต์เพื่อใช้ในการทำงานได้

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาวสิริมณี แก้วลาน 5411300030 กลุ่ม 101

  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่http://artd2304-sirimanee.blogspot.com/

  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่http://issuu.com/home/publications เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสาร

  ตอบลบ
 20. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ เวลานำฟอนต์ใครมา ต้องขออนุญาติก่อน

  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้รู้ในการออกแบบตัวอักษร และการใช้โปรแกรมต่างๆ

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ ได้รู้วิธีใช้โปรแกรม และใช้ให้ถูกวิธี

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ ได้ร่วมช่วยกันคิด และมีช่วยกันแก้ไขปัญหาในการทำงาน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ มีการคิดออกแบบตัวอักษรและการใช้โปรแกรมต่างๆ

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถนำไปใช้ในน่าที่การงานในอนาคตได้

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาว ฉัตรแก้ว จันทะวงค์ 5511300252 กลุ่ม 101
  เว็บบล๊อค http://artd2304-chatkaew1.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์
  3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRU-Lanchan 56 chatkaew โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

  ตอบลบ
 21. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ สอนให้ทำงานอย่างซื่อสัตย์ และให้เกียรติ
  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้ฝึกใช้โปรแกรม fontlab และได้รู้ถึงวิธีการสร้าง font
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ ได้ฝึกกระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ ได้ฝึกทำงานร่วมกันและช่วยกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้ออกแบบและได้ใช้โปรแกรมต่างๆที่ไม่เคยใช้
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ รับรู้หลักและวิธีการสร้าง font และสามารถนำมาทำงานได้จริง
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นาย นนทพัทธ์ เคล้าเครือ 5411302002 กลุ่ม 101
  เว็บบล๊อค http://artd2304-nontaphatklaokrue.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เผยแพร่ออนไลน์ ที่
  https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B_4dlmW_1xleQWNqU0dhNEFCQVU

  ได้สร้าง font ของตัวเอง 1 ชุดชื่อ CRU-Nontaphat โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

  ตอบลบ
 22. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ เวลานำฟอนต์ใครมา ต้องขออนุญาติก่อน

  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้รู้ในการออกแบบตัวอักษร และการใช้โปรแกรมต่างๆ

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ ได้รู้วิธีใช้โปรแกรม และใช้ให้ถูกวิธี

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ ได้ร่วมช่วยกันคิด และมีช่วยกันแก้ไขปัญหาในการทำงาน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ มีการคิดออกแบบตัวอักษรและการใช้โปรแกรมต่างๆ

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถนำไปใช้ในน่าที่การงานในอนาคตได้

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาว เจตสุภา ล่องดุริยางค์ 5511300179 กลุ่ม 101
  เว็บบล๊อค http://artd2304-jatsupa.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์
  3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRU-Lanchan 56 jatsupa โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

  ตอบลบ
 23. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ฝึกให้มีระเบียบวินัยในตนเอง
  2.ด้านความรู้
  - ใช้โปรแกรม Font L eb Studio เป็น และได้อย่างถูกต้อง
  3.ด้านปัญญา
  - รู้จักการใช้สติปัญญากับปัญหาต่างๆ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

  -ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกมนุษยสัมพันธ์
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ฝึกวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างถูกต้องตามวิธี ตามหลักเกณฑ์

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  - นายจิตเทพ มณีนาวา 5511300229 กลุ่ม 101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้
  http://artd2304-jitthep.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://wonderfull-6.blogspot.com// เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์คือ
  3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ WonderfullFont โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

  ตอบลบ
 24. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ฝึกให้เป็นคนซื่อสัตย์ ต่อตนเอง และ ผู้อื่น ในด้านการทำงาน
  2.ด้านความรู้
  ได้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ในด้านต่างๆอย่างละเอียดเจาะลึก ทั้งประเภทของตัวอักษร โครงสร้างตัวอักษร ทักษะการใช้โปรแกรมและอื่นๆ
  3.ด้านปัญญา
  ฝึกให้เกิดการแก้ปัญหา การสงสัย และการค้นคว้าการสอบถามเพื่อให้ได้รับความรู้อย่างกระจ่างแจ้ง
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  การมีมนุษยสัมพันธ์ การทำงานร่วมกัน ความเสียสละแก่ส่วนรวมการช่วยเหลือกันในบางกรณี (งานกลุ่ม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ฝึกการวางแผนการทำงานอย่างมีขั้นตอนเป็นระบบ และ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้ข้อมูล
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ฝึกการทำงานจริงในการออกแบบชุดตัวพิมพ์ ที่สามารถทำชุดตัวพิมพ์ได้จริง สามารถนำไปเผยแพร่หรือจำหน่ายได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นาย วรากร แจ่มอุลิตรัตน์ 5511302530 กลุ่ม 101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ http://artd2304-waragon.blogspot.com/

  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography

  3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRULanChan-56-waragon โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

  ตอบลบ
 25. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

  ตอบ รู้จักนำผลงานผู้อื่นมาใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ไปขโมยของเขามา coppy ผลงานคนอื่นไม่โดยไม่ได้รับอนุญาติ

  2.ด้านความรู้
  ตอบ มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ

  3.ด้านปัญญา

  ตอบ รู้จักการใช้สติปัญญาในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น


  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ แรกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ โดยการพีเซ็นข่าวสารฟอนต์และปรึกษางานกลุ่ม

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างถูกวิธี

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ

  ตอบ สามารถนำความรุ้ที่ได้มาช่วยในการออกแบบฟ้อนต์เพื่อใช้ในการทำงานได้

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นาย อภิสิทธิ์ แสงกดเรือ 5511302688 กลุ่ม 101

  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่http://artd2304-apisit1.blogspot.com

  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่http://issuu.com/home/publications เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสาร
  3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRULanChan-CRU-apisit sang 5511302688โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

   ตอบ รู้จักไม่ละเมิดสิทะฺของผู้อื่น

   2.ด้านความรู้
   ตอบ มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมต่างใช้ได้อยางคลองแคล้วมากขึ้น

   3.ด้านปัญญา

   ตอบ รู้จักการใช้สติปัญญาในการทำงานและไม่ประมาท


   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
   ตอบ แรกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ โดยการพีเซ็นข่าวสารฟอนต์และปรึกษางานกลุ่ม

   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ตอบ ได้ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างถูกวิธี

   6.ด้านทักษะวิชาชีพ

   ตอบ สามารถนำความรุ้ที่ได้มาช่วยในการออกแบบฟ้อนต์เพื่อใช้ในการทำงานได้ ออกแบบลายของร้านตนเองได้

   7.ดังหลักฐานแสดงคือ
   นาย คามิน เกิดสุข 5511300138 กลุ่ม 101

   1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่http://artd2304-Kamin0138.blogspot.com

   2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่http://issuu.com/home/publications เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสาร
   3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRULanChan-CRU-Kaminโดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

   ลบ
 26. สามารถนำการออกแบบตัวอักษรมาใช้ประโยชน์ ด้านการออกแบบสินค้า ของบรรจุภัณฑ์ สำหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัยนี้ อาจมีอุปสรรคบ้างในบางครั้ง ในเรื่องของภาษาและ ศัพท์ จึงเกิดการสับสนเล็กน้อยในช่วงการเรียน อย่างไรก็ตามวิชานี้ทำให้ผมมีความรับในตัวเองสูงขึ้น ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประชิด ทิณบุตร สำหรับคำแนะนำที่ดี และการเรียนรู้ที่ทันสมัย

  นายณชนก ปานจนัทร์ กลุ่ม 102
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://nachanokh.blogspot.com/
  ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRU LanChan 56 Nachanokh Panjuntr.โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

  ตอบลบ
 27. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  > สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักการใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ละเมิดลิขสิทธ์
  2.ด้านความรู้
  > มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมมากขึ้นในหลายๆโปรแกรมที่ไม่เคยได้ใช้
  3.ด้านปัญญา
  > ก่อให้เกิดการฝึกกระบวนการคิด การวิเคราะห์งานมากขึ้น ทำให้การทำงานมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  > รู้จักเพื่อนๆน้องๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น และรู้นิสัยการทำงานในแต่ละบุคคล และมีความสามัคคีกันมากขึ้นอีกด้วย
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  > พัมนาทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ ผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีความชำนาญในการทำงานมากยิ่งขึ่น ได้ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมอย่างถูกวิธี
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  > สามารถนำไปต่อยอดการทำงานในภายภาคหน้าได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  > นางสาว ภคพร พันสีดา 5411301616

  ตอบลบ
 28. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ มีความต่อตรงเวลาในเวลาทำงาน
  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้ความรู้จากการใช้โปรแกรม font lab
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ มีการเอาใจใส่ต่องานที่เราจะทำ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ ได้เรียนรู้งานผู้อื่น และยอมรับความคิดเห็น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ศึกษาทำความเข้าใจต่อโปรแกรม font lab
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การค้า การเรียน ธุรกิจ และ หารายเสริม
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาว ศันสนีย์ สุพิทักษ์ 5511300195 กลุ่ม 102

  ตอบลบ
 29. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขออนุญาตแก้ไขครับ
   1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
   ฝึกให้เป็นคนซื่อสัตย์ ต่อตนเอง และ ผู้อื่น ในด้านการทำงาน
   2.ด้านความรู้
   ได้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ในด้านต่างๆอย่างละเอียดเจาะลึก ทั้งประเภทของตัวอักษร โครงสร้างตัวอักษร ทักษะการใช้โปรแกรมและอื่นๆ
   3.ด้านปัญญา
   ฝึกให้เกิดการแก้ปัญหา การสงสัย และการค้นคว้าการสอบถามเพื่อให้ได้รับความรู้อย่างกระจ่างแจ้ง
   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
   การมีมนุษยสัมพันธ์ การทำงานร่วมกัน ความเสียสละแก่ส่วนรวมการช่วยเหลือกันในบางกรณี (งานกลุ่ม)
   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ฝึกการวางแผนการทำงานอย่างมีขั้นตอนเป็นระบบ และ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้ข้อมูล
   6.ด้านทักษะวิชาชีพ
   ฝึกการทำงานจริงในการออกแบบชุดตัวพิมพ์ ที่สามารถทำชุดตัวพิมพ์ได้จริง สามารถนำไปเผยแพร่หรือจำหน่ายได้
   7.ดังหลักฐานแสดงคือ
   นาย ดนุนัย 55113028211กลุ่ม 101
   1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ http://artd2304-dnunai.blogspot.com/

   2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography

   3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ Dnunai Platooโดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)โดยส่งเผยแพร่แล้วที่บอร์ดตนเองที่ http://www.pinterest.com/ โดยสามารถเข้าถึงได้ตามที่อยู่ โดยตรงคือ http://www.pinterest.com/dnunai/my-font/ และใช้คำสืบค้น Tag คือคำว่า #platoo

   ลบ
 30. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  2. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
   ได้ความรู้เรื่องการตรงต่อเวลา
   2.ด้านความรู้
   ได้ความรู้ในการใช้โปรรแกรมฟ้อนแล้ป
   3.ด้านปัญญา
   ได้พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรม
   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
   ได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน
   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ได้ทักษะในการสืบค้นทางอินเตอเนต
   6.ด้านทักษะวิชาชีพ
   ได้เรียนรู้การขายจริง
   7.ดังหลักฐานแสดงคือ
   นาย วันเสด็จ อ่วมสถิตย์ 5621302255
   วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD 2304 กลุ่มเรียน 201
   1.เว็บบล็อก http://artd2304-wansadej.blogspot.com/

   2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
   http://issuu.com/wansadejourmsathit/docs/wansadej_frozen_0323b448adcdd1

   3.http://www.pinterest.com/ourmsathit/my-font/

   ลบ
 31. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
   ได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ครับ

   2.ด้านความรู้
   ได้เรียนรู้การใช้โปแกรม Fonlab Studio ในเชิงลึก

   3.ด้านปัญญา
   ได้เรียนรู้การประยุกต์วิธีการต่างๆเข้าด้วยกัน

   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
   ได้เรียนรู้จากการขายของงาน Gift ครับ

   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   เรียนรู้เกี่ยวกับการนำวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ไปใช้งานจริง

   6.ด้านทักษะวิชาชีพ
   ได้รู้เกี่ยวกับแนวทางวิชาชีพจากสิ่งที่ได้เรียนไป

   7.ดังหลักฐานแสดงคือ
   นายนพพล วัฒนะ รหัส 5621302248
   วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD2304 กลุ่ม 201
   1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd2304-noppol.blogspot.com/

   2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่http://issuu.com/noppolwattana/docs/final_font_project_noppol

   3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ NOPPOL CARVING FONT 57 โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family) โดยส่งเผยแพร่แล้วที่บอร์ดตนเองที่ http://www.pinterest.com/noppolw/my-font/

   ลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...