วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชา artd2304 ภาคเรียนที่2/2557

อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่2/2557 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงคลิกตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษร โดยการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ http://issuu.com/......... สามารถเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารสรุปโดยตรงตามลิงค์.......

ปล.อย่าลืมทำแบบสำรวจหลังการเรียนรู้ด้วยนะครับ

10 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  สร้างวินัยในด้านความรับผิดชอบ ให้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และตรงต่อเวลา
  2.ด้านความรู้
  ได้ศึกษาความเป็นมาของการพิมพ์ ได้พัฒนาทักษะความรู้การออกแบบตัวอักษร สร้างสรรค์และออกแบบตัวพิมพ์ด้วยตนเอง และการใช้โปรแกรม Fontcreator และ Fontlab รวมทั้งโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3.ด้านปัญญา
  ได้คิดวิเคราะห์ตามขั้นตอน 3 ส. เป็นแนวทางที่ช่วยให้การทำงานมีระบบ จนได้เป็นชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับเพื่อนในชั้นเรียน และช่วยเหลือกันในส่วนการทำงานกลุ่ม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ได้รู้กระบวนการการออกแบบตัวอักษรด้วยโปรแกรม และการประยุคใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น
   6.ด้านทักษะวิชาชีพ
   เป็นการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการต่อยอดถึงการทำงานจริงในอนาคต เพราะนอกจะได้สร้างตัวพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วยังเลี่ยงที่จะใช้ฟอนต์ที่มีลิขสิทธิ์ได้อีกด้วย
   7.ดังหลักฐานแสดงคือ
   นายปิติภัทร องกุนนะ
   รหัสนักศึกษา 5321300179
   กลุ่มเรียน 201 แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
   1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL: http://artd2304-pitipat.blogspot.com/
   2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษร โดยการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ http://issuu.com/pitipat31 สามารถเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารสรุปโดยตรงตามลิงค์ http://issuu.com/pitipat31/docs/____________________________________0fa8a91b853746

   ลบ
  2. 1.ด้านจริยธรรม=ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา(ในการมาเรียน)
   2.ด้านความรู้=ได้รู้จักโปรแกรม FontLab FonCreator โดยส่วนตัวเป็นเรื่องที่ใหม่
   3.ด้านปัญญา=รู้จักกระบวนการคิด ขั้นตอนการนำเสนอ(3ส.)ซึ่งเป็นระเบียบในการคิด
   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล=แลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานกลุ่มหรือปรึกษางานในคาบเรียน
   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ=ได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบตัวอักษรในโปรแกรมและประยุคใช้ในงาน
   6.ด้านทักษะวิชาชีพ=ได้ทักษะพื้นฐานการออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้ในอนาคต
   7.หลักฐานแสดงตน
   นาย รัตนชัย ทองเผือก
   รหัสนักศึกษา 5421301085 กลุ่มเรียน 201 ออกแบบนิเทศศิลป์
   --เว็บบล็อคสรุปผลการเรียน
   URL;http://artd2304-rattanachai666.blogspot.com
   --ได้สรุปเล่มรายานผลการออกแบบและพัฒนาแบบตัวอักษร
   http://issuu.com/97534/docs/____________________________________b1c4815141d52a

   ลบ
  3. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม= สร้างความรับผิดชอบให้มีความใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา ต้องกระตือรือร้นต่อตัวเองตลอดเวลา
   2.ด้านความรู้=ได้ศึกษาการใช้โปรแกรมFontcreator และ Fontlab รวมทั้งโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มทักษะในการรับรู้ให้เข้าใจด้วยตัวเอง
   3.ด้านปัญญา=ได้คิดและวิเคราะงานให้มีความสมบูรณ์ เสริมความรู้ให้มีการได้ปฎิบัติจิง
   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล=ได้มีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันใครรู้อารัยไม่รู้อารัยมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ=
   ได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการออกแบบตัวอักษรด้วยโปรแกรมเพิ่อประยุคใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
   6.ด้านทักษะวิชาชีพ=เรียนรู้เพื่อนำทักษะในการออกแบบไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคตในการออกแบบฟอนต์เป็นของตนเองได้
   7.ดังหลักฐานแสดงตนคืน
   น.ส.ชิดชนก สุภาพ 5621301109 กลุ่ม 201 ออกแบบนิเทศศิลป์ค่ำ
   --เว็บบล็อคสรุปผลการเรียน
   URL: http://artd2304-chidchnok5621301109.blogspot.com/


   ลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. 1.ด้านจริยธรรม=ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อการทำงาน
  2.ด้านความรู้=ได้รู้จักการสร้าง font ของตนเองจากโปรแกรม FontLab FonCreator และได้รับความรู้จากเรื่องอื่นๆอีกมากมาย
  3.ด้านปัญญา=รู้จักขั้นตอนการนำเสนอ(3ส.)และการทำงานเป็นกลุ่มและการแก้ไขปัญหา
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล=รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและช่วยกันแก้ไขปัญหา
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ=ได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบตัวอักษรในโปรแกรมและได้นำไปใช้งานจริงได้
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ=ได้ทักษะพื้นฐานการออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้ในอนาคตและสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อยอดได้
  7.หลักฐานแสดงตน
  นางสาวกาญจนา นิลแก้ว
  รหัสนักศึกษา 5411306623 กลุ่มเรียน 201 ออกแบบนิเทศศิลป์
  --เว็บบล็อคสรุปผลการเรียน
  URL; http://artd2304-kanjana.blogspot.com/
  --ได้สรุปเล่มรายานผลการออกแบบและพัฒนาแบบตัวอักษร
  http://issuu.com/nulekkanjana/docs/cru_kanjana_58_9a20d4e8443967

  ตอบลบ
 5. 1.ด้านจริยธรรม - ทำให้รู้จักไม่ขโมยหรือเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นงาน รู้จักละอายต่อการทำผิด การรู้จักทำงานส่งให้ตรงตามเวลา
  2.ด้านความรู้ - รู้จักในการวางแผนในการทำงานให้เป็นระบมากขึ้น
  3.ด้านปัญญา - สอนให้รู้จักใช้โปรแกรมในการออกแบบด้านตัวหนังสือ ให้เป็นระบบมากขึ้น
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - มีการแลกเปลี่ยน สอบถามข้อมูล กาทำงานในด้านต่างๆ
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ - ทำให้รู้จักใช้เทคโนโลยีให้มากกว่าเดิม ในการสืบหาข้อมูล การเรียน การสอน ทางคอมพิวเตอร์
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ - มีความรู้พื้นฐานในการออกแบบตัวอักษร และสามารถศึกษาและนำไปต่อยอดต่อไป
  7.หลักฐานแสดงตน
  นาย อนุสรณ์ เสาร์ศรี
  รหัสนักศึกษา 5721311289 กลุ่มเรียน 201 ออกแบบนิเทศศิลป์
  --เว็บบล็อคสรุปผลการเรียน
  http://artd2304-anusorn.blogspot.com/
  --ได้สรุปเล่มรายานผลการออกแบบและพัฒนาแบบตัวอักษร
  http://issuu.com/httpartd2304-anusorn.blogspot.com

  ตอบลบ
 6. 1.`ด้านจริยธรรม การรู้จักทำงานส่งและเข้าเรียนตรงเวลา
  2.ด้านความรู้ เรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆซึ่งไม่เคยเรียนมาก่อน
  3.ด้านปัญญา เรียนรู้โปรแกรมออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้งานจริง
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  5.ทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ ทำให้รู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้ การค้นหาข้อมูลในการเรียน
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ ได้ควารู้โปรแกรมพื้นฐานการออกแบบตัวอักษร
  7.หลักฐานแสดงตน
  นาย จีรวัฒน์ ชาญประเสริฐ รหัสนักศึกษา 5521301704 กลุ่มเรียน 201
  http;//artd2304-chirawatt.blogspot.com
  ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบและพัฒนาแบบตัวอักษร
  http://issuu.com/chirawat.charnprasert

  ตอบลบ
 7. 1.ด้านจริยธรรม - ทำให้รู้จักไม่ขโมยหรือเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นงาน การรู้จักทำงานส่งให้ตรงตามเวลา
  2.ด้านความรู้ - รู้จักในการวางแผนในการทำงานให้เป็นระบมากขึ้น
  3.ด้านปัญญา - สอนให้รู้จักใช้โปรแกรมในการออกแบบด้านตัวหนังสือ ให้เป็นระบบมากขึ้น
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - มีการแลกเปลี่ยน สอบถามข้อมูล กาทำงานในด้านต่างๆ
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ - ทำให้รู้จักใช้เทคโนโลยีให้มากกว่าเดิม ในการสืบหาข้อมูล การเรียน การสอน ทางคอมพิวเตอร์
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ - มีความรู้พื้นฐานในการออกแบบตัวอักษร และสามารถศึกษาและนำไปต่อยอดต่อไป
  7.หลักฐานแสดงตน
  นาย ศุภวัฒน์ วิรัชประเสริฐ
  รหัสนักศึกษา 5421301077 กลุ่มเรียน 201 ออกแบบนิเทศศิลป์
  --เว็บบล็อคสรุปผลการเรียน
  http://artd2304-supawatt.blogspot.com/
  --ได้สรุปเล่มรายานผลการออกแบบและพัฒนาแบบตัวอักษร
  http://issuu.com/supawatvirachtprasert/docs/____________________________________50a36cbd0346d8

  ตอบลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...